skorpion6

39 tekstów – auto­rem jest skor­pion6.

Kiedy miłość puszczasz w krąg, z pew­nością wróci ona do Twych rąk :) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 października 2013, 21:03

Czas, tak bez­wy­miaro­wy, nieu­chwyt­ny. Wpro­wadza zamęt w od­wie­czne in­terpe­lac­je czy­niąc je pod­ważal­ny­mi. Wy­nika to z ludzkiego ab­surdu? Czy­nią ja­koby zmądrze­li na przełomie wieków... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 października 2013, 20:17

Szcze­re łzy oczyszczają duszę 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 sierpnia 2013, 23:08

kochaj a będziesz kocha­ny, da­waj ludziom ra­dość a sam będziesz nią ob­da­rowy­wany :) 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 maja 2013, 21:22

Scho­dy są po to żeby je stop­niowo po­kony­wać i piąć się ku górze 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 marca 2013, 21:31

lus­tro nie po­kazu­je duszy
aby uj­rzeć niewidzial­ne pat­rz sercem 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 marca 2013, 21:55

kon­fron­tacją ze strachem jest realizm 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 stycznia 2013, 13:12

nie myśl o przeszłości, gdyż ona już prze­minęła i nig­dy nie powróci
nie snuj planów na przyszłość, która może Cię rozczarować
żyj chwilą, bo jes­teś tu i teraz 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 stycznia 2013, 09:50

de­lek­tuj się ciałem, podążaj za rozumem 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 stycznia 2013, 18:59

po cóż nam szu­kać wol­ności kiedy nikt nas nie więzi 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 stycznia 2013, 10:41

skorpion6

skorpion6

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność